Oferta - badania czynników szkodliwych

Badania i pomiary przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i normami,  a do ich wykonywania wykorzystujemy nowoczesny sprzęt pomiarowy.

Laboratorium Badań Środowiskowych SMC przeprowadza akredytowane badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w zakresie:

 

 

Pomiary hałasu w środowisku pracy

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy wykonywane są zgodnie z normami PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011 i obejmują

 • pomiar równoważnego dźwięku A,
 • pomiar maksymalnego poziomu dźwięku A,
 • pomiar szczytowego poziomy dźwięku C.

Aktualnie pomiary hałasu przeprowadzane są wg jednej z trzech strategii:

 • strategia I – pomiary z podziałem na czynności
 • strategia II – pomiary stanowiskowe
 • strategia III – pomiary całodniowe

Pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia na substancje chemiczne

Pobieranie próbek powietrza w celu badania na obecność szkodliwych substancji chemicznych przeprowadzany jest zgodnie z normami: PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 i PN-EN-689:2002. Badania wykonywane są zarówno metodą dozymetrii indywidualnej jak i metodą stacjonarną.
Zakres badań obejmuje pobór substancji chemicznych organicznych, nieorganicznych, metali oraz frakcji torakalnej kwasu siarkowego.

Oznaczanie stężenia pyłu w powietrzu

Oznaczanie pyłów (frakcja wdychalna i respirabilna) na stanowiskach pracy wykonywane jest metodą filtracyjno-wagową zgodnie z normami: PN-91-Z-04030-05: 1991 oraz PN-91-Z-04030-06: 1991.

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego

Zakres pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego obejmuje:

 • pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy wewnątrz budynków zgodnie z normą PN-E-04040-03:1983,
 • pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy na zewnątrz zgodnie z normą PN-E-04040-03:1983,
 • pomiary oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) zgodnie z normą PN-EN 1838:2013

Oznaczanie stężenia tlenku azotu i tlenku węgla miernikiem gazów z bezpośrednim odczytem

Pomiary i ocena hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych

Pomiary hałasu ogólnego pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych przeprowadzenie są według metodyki referencyjnej określonej w załączniku Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1542  z wyłączeniem pkt F) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody .

Pomiary i ocena mikroklimatu

Zakres pomiarów warunków mikroklimatycznych obejmuje:

 • Pomiar mikroklimatu umiarkowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 7730:2006 – wyznaczenie wskaźników PMV i PPD
 • Wyznaczenie wskaźnika WBGT dla mikroklimatu gorącego zgodnie z normą PN-EN ISO 7243:2018-01
 • Pomiar mikroklimatu zimnego zgodnie z normą PN-EN ISO 11079:2008 – wyznaczanie wskaźnika IREQ oraz wpływu wychłodzenia miejscowego

Pomiary i ocena wydatku energetycznego

Pomiary wydatku energetycznego przeprowadzane są za pomocą metody kalorymetrii pośredniej na podstawie pomiaru wentylacji minutowej płuc miernikiem wydatku energetycznego MWE-1.

Pomiary i ocena drgań mechanicznych

Zakres pomiarów drgań obejmuje:

 • pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 • pomiary drgań miejscowych – działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Podstawą do oceny ekspozycji pracownika na drgania na stanowisku pracy są pomiary skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo wartości przyspieszeń drgań przenoszonych przez kończyny górne wykonywane  zgodnie z normami PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 oraz dla drgań ogólnych zgodnie z normą PN-EN 14253+A1:2011.

Skuteczność wentylacji – pomiary prędkości powietrza (PN-EN 12599:2013-04)

Pomiary hałasu od maszyn i urządzeń – obliczenie poziomu mocy akustycznej (wg PN-EN ISO 3746 z wył. pkt. 8.4.)

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku ogólnym oraz w środowisku pracyw paśmie częstotliwości 10Hz – 500kHz

Pomiary pola elektrycznego, pola magnetycznego i pola elektromagnetycznego (PEM) oraz ustalanie zasięgu stref ochronnych w przestrzeni pracy wykonywane są według normy PT-T-06580-3:2002 z wył. pkt. 2.1.4.2 , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90) s. 151-180 oraz Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90) s. 91-150, a w środowisku ogólnym wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz 1883. Załącznik nr 2 z wył. pkt. 7-32)

 

 

Laboratorium Badań Środowiskowych SMC wykonuje również usługi w zakresie (nie objętym akredytacją):

 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • dobór ochronników słuchu,
 • zakładanie rejestrów i kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
 • pomiary czynników biologicznych,
 • pomiary termowizyjne,
 • badania wód i ścieków,
 • pomiary promieniowania optycznego,
 • pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
 • pomiary elektryczne i przeglądy instalacji elektrycznej,
 • szacowanie  wydatku energetycznego metodą chronometrażowo-tabelaryczną wg. G. Lehmanna.